• درخواست پذیرش در شتابدهنده از طریق پرکردن فرم الکترونیکی
  • تنظیم و برگزاری جلسه مصاحبه با افراد تیم برای ارزیابی ایده و تیم
  • دریافت ایمیل پذیرش یا عدم پذیرش در برنامه پیش شتابدهی طی ۱ تا ۲ هفته
  • هشت هفته برنامه پیش شتابدهی با کارگاه های متفاوت در زمینه بازاریابی، تولید، مالی و کمک به تدوین طرح کسب و کار، اقدام برای ثبت شرکت و …

شتابدهنده کامتیک